Bacaan &Terjemahan Sholat Halaman 1

دارالعلوام

TARJAMAH SUNDA BACAAN SOLAT

 

Sundana

Arabna

Sundana

Arabna

Nyalindung adi

اعوذ

Solat Abdi

اصلى

Ka Gusti Alloh

باالله

Kana pardu Subuh

فرضالصّبح

Tina panggoda setan anu di jauhkeun tina rohmat Alloh

منالشّيطانالرّجيم

2 Rokaat

ركعتين

Kalawan nyebat jenengan Gusti Alloh

بسمالله

Bari madep ka kiblat

مستقبللالقبلة

Anu masihan nikmat ageung

الرّحمن

Dina waktuna

ادأ

Anu masihan nik mat alit

الرّحيم

Karena Alloh taa’la

للهتعالى

Ari sadayana puji anu 4

الحمد

Ari Gusti Alloh

الله

Eta kagungan Gusti Alloh

الله

Eta anu agung

اكبر

Anu mangeranan sadaya alam

ربّالعالمين

Kalawan agung saenyana

كبيرا

Anu masihan nikmat ageung

الرّحمن

Ari sadayana puji anu 4

والحمد

Anu masihan nik mat alit

الرّحيم

Eta kagungan gusti Alloh

لله

Anu ngaratuan dina poe kiamah

مالكيومالدين

Kalawan Loba

كثيرا

Ka Gusti wungkul

ايّاك

Sareng maha suci Gusti Alloh

وسبحناالله

Ibadah abdi sadaya

نعبد

Isuk-isuk

بكرة

Sareng  Ka Gusti wungkul

وايّاك

Sareng sore-sore

واصيلا

Nyungkeun tulung abdi sadaya

نستعين

Sayaktosna abdi

اني

Mugi nuduhkeun Gusti ka abdi

اهدنا

Madepkeun abdi

وجّهت

Kana jalan anu lempeng nyaeta agama Islam

الصراطالمستقيم

Kana badan abdi

وجهي

Nyaeta jalan na jalma-jalma

صراطالدين

Ka Dat Allah

للذي

Anu parantos masihan nikmat Alloh

انعمت

Anu parantos ngadamel langit 7

فطرالسّموات

Ka eta jalma- jalma

عليهم

Sareng bumi tujuh

والارض

Salian anu di benduan

غيرالمغضوب

Bari condong kana agama

حنيفا

Ka eta jalam-jalma

عليهم

Tur pasrah sumerah

مسلمًَا

Sareng anu pada sasar kabeh

ولاالضالين

Sareng sanes, ari abdi

وماانا

Kalawan nyebat jenengan Gusti Alloh

بسمالله

Eta ti jajaran jalma musrik kabeh

منالمشركين

Anu masihan nikmat ageung

الرّحمن

Sayaktosna solat abdi

انّالصّلاة

Anu masihan nikmat alit

الرّحيم

Sareng ibadah abdi

ونسكى

Demi waktu asar

والعصر

Sareng hirup abdi

ومحيايا

Saenyana jalma-jalma

انّالانسان

Saren maot abdi

ومماتى

Eta yakin aya dina karugian

لفىخسر

Eta kagungan Gusti Alloh

لله

Kajaba jalma-jalma anu arariman

الاالدينامنو

Anu mangeranan sadaya alam

ربّ العالمين

Sareng anu marigawe amal soleh

وعملوالصالحات

Henteu aya anu ngarencangan

لاشريك

Sareng anu silih wasiatan kana bener

وتواصوبالحق

Ka Gusti Alloh

له

Sareng anu silih wasiatan kana sobar

وتواصوبالصبر

Sareng kana itu ibadah

وبدالك

Ari Alloh eta anu agung

اللهاكبر

Di parentah abdi

امرت

Banget maha suci pangeran abdi anu maha agung

سبحانربّيالعظيم

Sareng ari abdi

وانا

Sareng muji abdi ka Gusti Allah

وبحمده

Eta ti jajaran jalma islam kabeh

منالمسلمين

Advertisements